نمایش دادن همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها

شیر دستی ۳-۵ وسط بسته سایز ۱/۲

شیر دستی پنوماتیک به تمامی شیرهایی که مسیر عبوری هوا را در آن ها توسط اپراتور دستی کنترل می کنند

شیر دستی ۲-۵ سایز ۱/۲

شیر دستی پنوماتیک به تمامی شیرهایی که مسیر عبوری هوا را در آن ها توسط اپراتور دستی کنترل می کنند

شیر دستی ۳-۵ وسط بسته سایز ۳/۸

شیر دستی پنوماتیک به تمامی شیرهایی که مسیر عبوری هوا را در آن ها توسط اپراتور دستی کنترل می کنند

شیر دستی ۲-۵ سایز ۳/۸

شیر دستی پنوماتیک به تمامی شیرهایی که مسیر عبوری هوا را در آن ها توسط اپراتور دستی کنترل می کنند

شیر دستی ۳-۵ وسط بسته سایز ۱/۴

شیر دستی پنوماتیک به تمامی شیرهایی که مسیر عبوری هوا را در آن ها توسط اپراتور دستی کنترل می کنند

شیر دستی ۲-۵ سایز ۱/۴

شیر دستی پنوماتیک به تمامی شیرهایی که مسیر عبوری هوا را در آن ها توسط اپراتور دستی کنترل می کنند