نمایش 1–8 از 9 نتیجه

مشاهده فیلترها

شیر زیگنال ۲-۵ دوبل سایز ۱/۲

شیر زیگنال پنوماتیک : شیر زیگنال پنوماتیک همانند دیگر شیر های کتابی پنوماتیک می باشد.کارایی آن دقیقا  مشابه شیر برقی

شیر زیگنال ۲-۵ تک سایز ۱/۲

شیر زیگنال پنوماتیک : شیر زیگنال پنوماتیک همانند دیگر شیر های کتابی پنوماتیک می باشد.کارایی آن دقیقا  مشابه شیر برقی

شیر زیگنال ۲-۵ دوبل سایز ۳/۸

شیر زیگنال پنوماتیک : شیر زیگنال پنوماتیک همانند دیگر شیر های کتابی پنوماتیک می باشد.کارایی آن دقیقا  مشابه شیر برقی

شیر زیگنال ۲-۵ تک سایز ۳/۸

شیر زیگنال پنوماتیک : شیر زیگنال پنوماتیک همانند دیگر شیر های کتابی پنوماتیک می باشد.کارایی آن دقیقا  مشابه شیر برقی

شیر زیگنال ۲-۵ دوبل سایز ۱/۴

شیر زیگنال پنوماتیک : شیر زیگنال پنوماتیک همانند دیگر شیر های کتابی پنوماتیک می باشد.کارایی آن دقیقا  مشابه شیر برقی

شیر زیگنال ۲-۵ تک سایز ۱/۴

شیر زیگنال پنوماتیک : شیر زیگنال پنوماتیک همانند دیگر شیر های کتابی پنوماتیک می باشد.کارایی آن دقیقا  مشابه شیر برقی

شیر زیگنال ۲-۳ تک سایز ۱/۴

شیر زیگنال پنوماتیک : شیر زیگنال پنوماتیک همانند دیگر شیر های کتابی پنوماتیک می باشد.کارایی آن دقیقا  مشابه شیر برقی

شیر زیگنال ۲-۵ دوبل سایز ۱/۸

شیر زیگنال پنوماتیک : شیر زیگنال پنوماتیک همانند دیگر شیر های کتابی پنوماتیک می باشد.کارایی آن دقیقا  مشابه شیر برقی